مقایسۀ تطبیقی نوع نگرش به طبیعت در اشعار «نیما یوشیج» و « سهراب سپهری »

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

گروه معماری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

عشق به طبیعت و زیبایی‌های آن منشاء آفرینش بسیاری از آثار هنری بوده است. در این میان، شعر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و  تجلی طبیعت در آثار شعرا بسیار دیده می‌شود. به‌خصوص شاعران معاصر هر یک از زاویۀ دیدی خاص و نیز با دغدغه‌های بعضاً متفاوتی نسبت به طبیعت سخن رانده‌اند. از میان شاعران معاصری که از طبیعت می‌گویند، نیما یوشیج و سهراب سپهری به‌عنوان شاعران نوپرداز، دارای اعتبار و جایگاه خاصی هستند. با توجه به اهمیت طبیعت در هنر ایرانی، این مقاله با هدف واکاوی و تبیین نگاه نیما و سهراب به موضوع طبیعت، تلاش دارد تا شباهت‌ها و تفاوت‌های نوع نگرش این دو شاعر نسبت به طبیعت را شناسایی کند. بر این مبنا، با روشی تفسیری به تحلیل محتوای کیفی در اشعار سهراب و نیما می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد سروده‌های سهراب و نیما در مضامینی چون: بداعت نگاه به طبیعت و عناصر آن، استحاله در طبیعت، طبیعت به‌مثابۀ مأمن و زنده و ذی‌روح دیدن عناصر طبیعت دارای وجه اشتراک با یکدیگر بوده و در مضامینی چون: نگاه عرفانی ویژه به طبیعت، کل‌نگری و جزء‌نگری، نگاه پدیدارشناسانه به طبیعت، طبیعت به‌مثابۀ آیه، طبیعت بومی و محلی و نگاه اجتماعی به عناصر طبیعت، دارای تفاوت هستند. به نظر می‌رسد عمده تفاوت این دو شاعر در کل‌نگر بودن و جزء‌نگر بودن آنها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Type of Attitude towards Nature in the Poems of Nima Youshij and Sohrab Sepehri

نویسنده [English]

  • Maryam Majidi
Department of Architecture, South branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The love of nature and its beauty has been the source of the creation of many artistic works. Meanwhile, poetry has been no exception, and nature's expression is observed in the works of the poets, especially contemporary poets, each of whom has spoken from a unique perspective and is disparately concerned about nature. Among the contemporary poets, Nima Youshij and Sohrab Sepehri, as modernist poets, have special credit and positions.
Regarding the significance of nature in Iranian art, this paper analyzes and explains the views of Nima and Sohrab on the subject of nature and seeks to identify the similarities and differences in the types of attitudes of these two poets toward nature. On this basis, it analyzes the qualitative content of the poems by Sohrab and Nima with an interpretive method. The findings show that the poems of Sohrab and Nima share common aspects in concepts like the novelty of looking at nature and its elements, transformation in nature, nature as a safe place, and seeing the natural elements as living and animate things. However, they are different in concepts such as the special theosophical view of nature, holism, and specificity, phenomenological look at nature, nature as a symbol, native and local nature, and social view of natural elements. It seems that the major difference between these two poets is in their holism and specificity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sohrab Sepehri
  • Nima Youshij
  • Naturalism
  • Holism
  • and specificity