اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید امیر منصوری

دکتری مطالعات شهری با گرایش معماری منظر استادیار گروه معماری منظر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

seyedamir.mansourigmail.com

سردبیر

مهدی شیبانی

معماری پژوهشکدۀ نظر (استاد بازنشسته، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی).

m-sheybanisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر داراب دیبا

دکتری هنر، معماری و شهرسازی پژوهشکدۀ نظر (استاد بازنشستۀ گروه معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران).

darabdibagmail.com

دکتر مهدی زندیه

دکتری معماری دانشیار، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره)، قزوین، ایران.

mahdi_zandiehyahoo.com

دکتر احمدعلی فرزین

دکتری معماری پژوهشکدۀ نظر (دانشیار بازنشستۀ گروه معماری منظر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران).

aafarzinhotmail.com

دکتر ناتالی بلان

دکتری جغرافیا دانشیار، مدیر لابراتوار تحقیقاتی لادیس، دانشگاه پاریس ۷.

nathali.blancwanadoo.fr

برنارد لاسوس

معمار منظر مدیر استودیو معماری منظر لاسوس

blws.contactgmail.com

دکتر ایو لوژنبول

دکتری جغرافیا مدیر پژوهش در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه (‌CNRS)

yves.luginbuhluniv-paris1.fr

دکتر آنتونلا توفانو

دکتری علم و هنر استادیار، مدرسه عالی معماری لاویلت پاریس.

tufano.ensaplvgmail.com

دکتر سایمون بل

دکتری فلسفه استاد دانشگاه ادینبورگ

s.belled.ac.uk

دکتر آن ماری بوخر

دکتری تئوری منظر دانشگاه ای.تی.اچ زوریخ، سوییس

abfoa-flux.net

مدیر داخلی

دکتر مریم مجیدی

دکتری معماری پژوهشکدۀ نظر، تهران، ایران.

maryam.majidi85gmail.com