دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

نحو منظر، سنجش منظر با شاخص منظرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

10.22034/manzar.2021.252511.2099

صبا سلطان قرائی؛ سید امیر منصوری؛ مریم سینگری


واکاوی وجوه زیبایی شناسانه ی نمای مسکونی تهران از منظر معماری عصب محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/manzar.2022.317574.2169

صبا حسینی نسب؛ فاطمه مهدیزاده سراج؛ محمد علی خانمحمدی


جلفا؛ بازمانده‌ای از مفهوم محله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/manzar.2022.310354.2159

محمدرضا سرتیپی اصفهانی؛ نگین ثقفیان


بازشناسی مؤلفه‌های نظام بصری منظر شهری؛ عناصر و ارزش‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/manzar.2022.306979.2156

میترا کریمی؛ محمدرضا بمانیان؛ مجتبی انصاری؛ سید امیر منصوری


واکاوی مفهوم مناظر شهری مولد یکپارچه( CPULs)، مبتنی برمرور نظام مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/manzar.2022.305694.2153

سپیده سنجری؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ مصطفی بهزادفر


قیاس و ارزیابی مبانی رابطة انسان و طبیعت در دو رویکرد اکولوژی و منظر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/manzar.2022.277940.2125

دلارام سبک رو؛ مرتضی همتی؛ حشمت الله متدین


مقایسۀ تطبیقی نوع نگرش به طبیعت در اشعار «نیما یوشیج» و « سهراب سپهری »

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

10.22034/manzar.2022.331928.2183

مریم مجیدی


راهبردهای بهسازی رودخانه های شهری فصلی در برابر مخاطرات محیطی با رویکرد تاب آوری اکولوژیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مرداد 1401

10.22034/manzar.2022.325484.2178

ساناز حائری؛ امین حبیبی؛ مهدی شیبانی؛ مهسا سعیدی زاده نائینی