دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالۀ پژوهشی

بازنمایی تصویری تحولات کالبدی سی و سه پل بر پایه ی تحلیل اسناد تاریخی و تصویری با تاکید بر مدل سازی نواقلی پل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

10.22034/manzar.2022.340576.2189

نیما ولی بیگ؛ نگار جهان گرد


بررسی سیر تحولات و تغییرات سازمان فضایی شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

10.22034/manzar.2022.344669.2195

محمدجواد نطاق؛ مهدی حسین زاده


بررسی تطبیقی رویکرد بیوفیلیک و مناظر شفابخش در اثربخشی بر حواس کودکان اتیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22034/manzar.2023.374015.2214

سمر دمی؛ مریم اسماعیل دخت


دینامیزم اقتصاد سیاسی فضا، ناموزونی کالبدی و اغتشاش بصری (مورد مطالعه: خیابان تجریش از میدان تجریش تا میدان قدس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22034/manzar.2023.364363.2206

نازلی طاهریان؛ حمید رضا پارسی


نقطه‌نظر/ نقدنظر

در امتداد زمان و مکان؛ بررسی و تحلیل اندیشة «معماری ممتد» در پروژة پردیس مرکزی دانشگاه قوچ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22034/manzar.2022.345727.2196

سید علیرضا سیدی؛ مرتضی همتی


مقالۀ پژوهشی

ریشه ها و مفاهیم توسعه منظرگرا-بومگرا و زمینه های مشترک آن با معماری و شهرسازی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22034/manzar.2022.309695.2158

حمید محبی؛ منصوره طاهباز