دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. نقش نحو فضا در تحلیل منظرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22034/manzar.2021.252475.2098

صبا سلطان قرائی؛ سیدامیر منصوری؛ مریم سینگری


2. نحو منظر، سنجش منظر با شاخص منظرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

10.22034/manzar.2021.252511.2099

صبا سلطان قرائی؛ سید امیر منصوری؛ مریم سینگری


3. مشکیجه، گلی فراموش‌شده‌ در خانه‌ و باغ‌ ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1400

10.22034/manzar.2021.251505.2094

سارا شکوه؛ شهره جوادی؛ فرزانه السادات دهقان؛ ضیا حسین زاده؛ کیوان فرقانی


4. بازیابی ساختار باغ ایرانی هزار جریب براساس اسناد توصیفی و تصویری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.22034/manzar.2021.272281.2113

نیما ولی بیگ؛ رویا همایونی


5. به دنبال ورودی شیراز (بررسی تغییرات منظر ورودی شهر شیراز-دروازه قرآن-از پیش از قاجار تا امروز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.22034/manzar.2021.248100.2088

سیما خلیلیان؛ مهدی زندیه؛ آیدا آل هاشمی


6. بازشناسی نقش‌های منظرین بام در شهرهای ایرانی (بازشناسی از طریق بررسی مستندنگاری‌ها، آثار ادبی-هنری و نمونه موردی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.22034/manzar.2021.277423.2122

ضیا حسین‌زاده؛ سارا شکوه؛ محمد رضا مهربانی گلزار


8. شناسایی عوامل مؤثر بر شادی با تمرکز بر ویژگی‌های مراکز چندمنظوره شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1400

10.22034/manzar.2021.299252.2145

شارین شیرمحمدیان؛ شادی عزیزی؛ وحید شالی امینی


9. تحلیل مفهوم منظر و رویکرد منظر از سطح نظری تا قلمرو اجرایی: مرور فشرده ادبیات نظری و تدوین مدل مفهومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1400

10.22034/manzar.2021.283818.2128

محمدرضا مثنوی؛ پریچهر صابونچی؛ مرتضی همتی