دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالۀ پژوهشی

بررسی رابطه متقابل خدمات اکوسیستم و عدالت محیطی- اجتماعی در تبیین چارچوب راهبردی توسعه پایدار جزیره قشم، بندرعباس، ایران.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1402

10.22034/manzar.2024.431041.2267

احمد صابری نهرفروزانی


مقایسه نقش دو رویکرد منظر و برنامه‌ریزی در ارتقا کیفیت سکونت در ایران با تکیه بر مسکن مهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22034/manzar.2023.381389.2221

سینا ناصری؛ سید امیر منصوری؛ ناصر براتی


مقالۀ کاربردی

احیای فضای خاموش مبتنی بر برنامه‌ریزی مشارکتی با رویکرد شهرسازی تاکتیکی؛ مطالعه موردی: میدان سبحانی شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

10.22034/manzar.2024.400258.2247

مژگان انصاری؛ هاجر اسدپور؛ مهشید لطفی؛ نازآفرین نگهداری؛ مجید دلفی؛ راضیه مظفری؛ پویا امین لاری؛ فاطمه شاهوران؛ آذرمیدخت پورعوض؛ علی قهرمانی؛ علیرضا غلامی؛ موژان انصاری؛ سارا قمر؛ فرزاد فرازیان شیرازی؛ آیلین اکبری سلطانیه؛ منصور سمیعی؛ شیوا حکیمیان