کلیدواژه‌ها = بافت فرسوده
نقش فضا‌های شهری در تقویت هویت بافت‌های فرسوده

دوره 6، شماره 27، شهریور 1393، صفحه 56-61

سایمون بل؛ امید ریسمانچیان


گردشگری شهری به مثابه راهبرد توسعه خلاق در بافت‌های فرسوده

دوره 3، شماره 14، خرداد 1390، صفحه 74-79

محسن رفیعیان؛ محمدرضا بمانیان؛ مجتبى رفیعیان


نقش مؤلفه‌های اجتماعی در تحقق نوسازی شهری

دوره 2، شماره 10، شهریور 1389، صفحه 26-30

مجید روستا


برخورد روشمند در مدیریت حرکت عابر پیاده

دوره 2، شماره 8، تیر 1389، صفحه 36-39

امید ریسمانچیان