کلیدواژه‌ها = اکولوژی منظر
ریشه ها و مفاهیم توسعه منظرگرا-بومگرا و زمینه های مشترک آن با معماری و شهرسازی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22034/manzar.2022.309695.2158

حمید محبی؛ منصوره طاهباز


جایگاه اکولوژی منظر در پژوهش‌های نوین

دوره 7، شماره 32، مهر 1394، صفحه 46-51

امین حبیبی


اکولوژی، منظر و طراحی اکولوژیک منظر

دوره 7، شماره 32، مهر 1394، صفحه 52-59

جلا مخزومی


مروری بر ادبیات اکولوژی منظر

دوره 7، شماره 32، مهر 1394، صفحه 60-65

مهدیه حاج غنی؛ فریال احمدی


از توسعۀ شهری تا شهرسازی اکولوژیک منظرگرا

دوره 7، شماره 32، مهر 1394، صفحه 66-73

مریم دبیری؛ محمدرضا مثنوی