کلیدواژه‌ها = منظر درمانی
مفهوم شفابخشی در ایران

دوره 9، شماره 38، خرداد 1396، صفحه 20-31

مریم زاهدی؛ سید امیر منصوری؛ محمدمهدی سنماری؛ محمد مهدی ضرابی


منظر محوطه‌ بیمارستان: تداوم درمان

دوره 9، شماره 38، خرداد 1396، صفحه 48-59

سارا گلستانی؛ آرش زاهدان


پنجره‌ای رو به بهبودی

دوره 9، شماره 38، خرداد 1396، صفحه 70-73

علی شرقی