کلیدواژه‌ها = کارکرد
قهوه خانه، جاذبۀ تاریخی د ر منظر گر دشگری شهری ایران

دوره 14، شماره 58، فروردین 1401، صفحه 20-29

10.22034/manzar.2021.271096.2112

مهدی باصولی؛ سعیده درخش؛ میر محمد اسعدی


دلبستگی مکانی، بررسی مفهومی و کارکردی

دوره 2، شماره 12، بهمن 1389، صفحه 16-21

مهرداد کریمى مشاور


پیشنهادی چندوجهی برای گونه‌بندی فضاهای عمومی

دوره 2، شماره 7، خرداد 1389، صفحه 38-41

رضا بصیری مژدهی؛ کیوان خلیجی