نویسنده = محمد جمشیدیان
چنارستان، منظر گزیده

دوره 6، شماره 28، آذر 1393، صفحه 50-51

محمد جمشیدیان


بیان نمایشی نیما از مفهوم منظر

دوره 6، شماره 27، شهریور 1393، صفحه 26-31

محمد جمشیدیان؛ حامد شکوری


نقش شبکه آبی بر ساختار شهر بخارا

دوره 5، شماره 25، اسفند 1392، صفحه 10-15

سید امیر منصوری؛ آیدا آل هاشمی؛ محمد جمشیدیان