نویسنده = مرتضی همتی
تحلیل مفهوم منظر و رویکرد منظر از سطح نظری تا عرصۀ اجرایی: مرور ادبیات نظری

دوره 13، شماره 57، دی 1400، صفحه 22-37

10.22034/manzar.2021.283818.2128

محمدرضا مثنوی؛ حشمت الله متدین؛ پریچهر صابونچی؛ مرتضی همتی


تعامل شهر اهواز با رود کارون

دوره 8، شماره 37، اسفند 1395، صفحه 22-31

مرتضی همتی؛ آذرنوش امیری


سازگاری : رویکرد طراحی در محیط آشوبناک

دوره 7، شماره 32، مهر 1394، صفحه 74-81

مرتضی همتی