نویسنده = سید امیر منصوری
نحو منظر؛ سنجش منظر با شاخص منظرین

دوره 15، شماره 62، فروردین 1402، صفحه 20-27

10.22034/manzar.2021.252511.2099

صبا سلطان قرائی؛ سید امیر منصوری؛ مریم سینگری


بازشناسی مؤلفه‌های نظام بصری منظر شهری؛ عناصر و ارزش‌ها

دوره 15، شماره 62، فروردین 1402، صفحه 72-85

10.22034/manzar.2022.306979.2156

میترا کریمی؛ محمدرضا بمانیان؛ مجتبی انصاری؛ سید امیر منصوری


ظرفیت‌های منظر در تحقق مفهوم مشارکت در طرح‌های شهری

دوره 13، شماره 54، فروردین 1400، صفحه 18-27

10.22034/manzar.2020.242196.2077

مریم مجیدی؛ سید امیر منصوری؛ ژاله صابرنژاد؛ ناصر براتی


رویکرد اصالت الوجودی به هویت سیمای شهری

دوره 12، شماره 52، مهر 1399، صفحه 38-45

10.22034/manzar.2020.235266.2073

رضا کسروی؛ سید امیر منصوری؛ ناصر براتی


برداشت صحیح از پیشینه های معماری منظر برای تولید دانش

دوره 12، شماره 51، تیر 1399، صفحه 58-67

10.22034/manzar.2020.226684.2060

سید امیر هاشمی زادگان؛ سید امیر منصوری؛ ناصر براتی