نویسنده = امین حبیبی
خشکی و منظر ارزیابی شاخص‌های منظرین در بسترهای خشک

دوره 11، شماره 49، دی 1398، صفحه 14-25

10.22034/manzar.2019.192164.1976

مینا قیاسی؛ مهدی شیبانی؛ امین حبیبی؛ علی گلی


زیبایی محیطی

دوره 8، شماره 35، شهریور 1395، صفحه 50-55

امین حبیبی


جایگاه اکولوژی منظر در پژوهش‌های نوین

دوره 7، شماره 32، مهر 1394، صفحه 46-51

امین حبیبی


تأمل در فلسفه زیبایی طبیعت

دوره 5، شماره 22، خرداد 1392، صفحه 40-43

امین حبیبی