داوران

دکتر آیدا آل‌هاشمی، گروه معماری منظر، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین.

دکتر احسان دیزانی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان.

دکتر امید ریسمانچیان، پژوهشکده نظر.

دکتر امین حبیبی، گروه معماری ، دانشگاه شیراز.

دکتر انسیه قوام‌پور، دپارتمان طراحی شهری، دانشگاه ویکتوریا ولینگتون.

دکتر پدیده عادلوند، گروه مطالعات هنر، پژوهشکده نظر.

 دکتر سجاد مؤذن، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر أصفهان.

دکتر شهره جوادی، گروه مطالعات عالی هنر، دانشگاه تهران.

دکتر کیانوش سوزنچی، گروه معماری منظر، دانشگاه تربیت مدرس.

دکتر لیلا سلطانی، گروه شهرسازی، دانشگاه دانشگاه‌ آزاد اسلامی واحد  علوم و تحقیقات.

دکتر محمدرضا مهربانی، گروه معماری منظر، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره).

دکتر محمدصالح شکوهی‌بیدهندی، گروه شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران.

دکتر محمود تیموری، پژوهشکده نظر.

دکتر مریم لسان، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.

دکتر مهدی زندیه، گروه معماری منظر، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره).

دکتر مهدی فاطمی، گروه معماری منظر، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره).

دکتر مهرداد سلطانی، گروه معماری دانشگاه زنجان.

دکتر مهرداد کریمی مشاور، گروه معماری، دانشگاه بوعلی‌سینا همدان.

دکتر وحید حیدرنتاج، گروه معماری ، دانشگاه مازندران.