فراخوان نگارش مقاله برای ویژه نامه "گردشگری منظر"

ویژه نامه گردشگری منظر

مجله علمی ـ ترویجی منظر در ویژه‌نامه یکی از شماره‌های آتی، موضوع "گردشگری منظر" را مورد بررسی قرار می‌دهد. اساتید، دانشجویان، صاحبنظران و پژوهشگران می‌توانند مقالات علمی خود در این زمینه‌ را تا تاریخ 30 بهمن 1397 برای مجله ارسال کنند. مقالات پس از داوری و تصویب هیئت تحریریه به چاپ سپرده خواهد شد. 

مقالات ارسالی بایستی با درنظرگرفتن رویکردهای منظرین در موضوع گردشگری و ذیل یکی از محورهای زیر باشد :
1. گردشگری منظر شهری : ویژگی‌های بارز شهر در تمدن‌های مختلف، روش خوانش منظر شهر
2. گردشگری منظر طبیعی : عناصر طبیعی شاخص که نقش مهمی در فرهنگ ملت‌ها داشته‌اند.
3. منظر میراثی : آثار معماری، محوطه‌های تاریخی و مصنوعات کالبدی انسان و روش مطالعه و فهم آنها
4. منظر روستایی : شناخت نظام حاکم بر مکان‌گزینی و زندگی روستا و دستاوردهای زندگی روستایی در محیط
5. منظر بومی : معرفی و خوانش بوم به عنوان پدیده‌ای جغرافیایی-تاریخی و روایت ویژگی‌های محیطی در مصنوعات زندگی شهرها و روستاهای بومی
6. منظر اسطوره‌ای : تأکید بر تاریخ و اسطوره‌های ادبی و تاریخی به عنوان جاذبه گردشگری


لطفاً مقالات خود را با توجه به راهنمای نگارش مجله (http://www.manzar-sj.com/journal/authors.note) تنظیم و در سایت مجله به نشانی www.manzar-sj.com بارگذاری یا به نشانی manzar.journal@gmail.com ایمیل کنید. مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر خواهند شد. نویسندگان پس از تأیید نهایی مقاله، ترجمه انگلیسی آن را ارسال خواهند کرد.