فراخوان ویژه‌نامه هنر و معماری خراسان بزرگ (20 آبان 1394)

پژوهشگران، اساتید و دانشجویان محترم

مجله علمی هنر و تمدن شرق در نظر دارد شماره آتی خود را به ویژه‌نامه‌ "هنر و معماری خراسان بزرگ"در راستای آشنایی با جنبه‌های کمتر شناختة هنر و معماری خراسان اختصاص دهد.

موضوعات پیشنهادی

 • نقش خراسان در توسعه هنر و معماری در فلات ایران
 • نقش میراث اشکانی در معماری سرزمینی و تاثیر آن در معماری متاخر دوران اسلامی
 • میراث معماری صنعتی تاریخی در خراسان؛ بررسی موردی آسبادهای نشتیفان
 • بررسی تطبیقی معماری مساجد دو ایوانی خراسان
 • معماری خانقاهی خراسان؛ بررسی موردی / بررسی تطبیقی خانقاه جام، تایباد و ...
 • بررسی موردی ابنیه تاریخی خراسان
 • ساختار شهرسازی حاکم بر شهر دوره تیموری؛ مطالعه موردی سمرقند، بخارا و یا هرات
 • بررسی تطبیقی اقدامات توسعه شهری در دوره تیموری در سه شهر سمرقند، بخارا و هرات
 • قوام الدین؛ معمار خراسان( نگاهی تحلیلی به آثار معماری قوام الدین شیرازی)
 • نگاهی تحلیلی به معماری کاروانسراهای صفوی محور زیارتی خراسان
 • تاثیر زلزله بر میراث معماری خراسان با تاکید بر مطالعه تطبیقی مساجد دوران خوارزمشاهی / ایلخانی
 • نگاهی تحلیلی به قلعه های تاریخی خراسان؛ مطالعه موردی/ تطبیقی
 • مکتب هرات و تاثیر آن در هنر پسین ایران

 

از تمامی پژوهشگران و علاقمندانی که دارای مطالعات پژوهشی دست اول هستند، درخواست می‌شود؛ در‌صورت تمایل به همکاری در این ویژه‌نامه حداکثر تا تاریخ 20 آبان 1394مقالات خود را از طریق سامانه مجله هنر و تمدن شرق www.jaco-sj.com بارگذاری نمایند.

یادآوری می‌شود ضمن تنظیم مقاله براساس راهنمای نگارش مجله در صفحه اول مقاله حتما عنوان ویژه‌نامه نیز ذکر شود.