دوره و شماره: دوره 6، شماره 29، زمستان 1393، صفحه 3-74 
1. طبیعت گزیده

صفحه 3-3

سید امیر منصوری


5. GIS برای معماران منظر

صفحه 26-27

انجمن علمی - دانشجویی معماری منظر دانشگاه تهران