دوره و شماره: دوره 6، شماره 28، پاییز 1393، صفحه 1-84 
1. کوه و نور

صفحه 3-3

سید امیر منصوری


7. اصطلاحی ناکارآمد در فرهنگ شرق

صفحه 30-35

شهرزاد خادمی؛ مژده سادات مهدوی مقدم


13. بررسی‌هایی پیرامون آلپ غربی پس از قرن 18

صفحه 60-65

آن اسگارد؛ ترجمه : سید محمد باقر منصوری