دوره و شماره: دوره 10، شماره 44، پاییز 1397 
7. تحکیم تاوۀ بتنی

صفحه 60-67

سایان سیریمونتری؛ بونساپ ویچبایانگون؛ کریتیا لرپوکاسمبات؛ پنگپوم سورنچومکاو