دوره و شماره: دوره 10، شماره 42، بهار 1397، صفحه 1-51