دوره و شماره: دوره 5، شماره 24، پاییز 1392، صفحه 52-57 
1. منظر آیینی

صفحه 5-5

سید امیر منصوری


15. پروژه‌های یکپارچه شهری در مِدِلین

صفحه 52-54

سایما خواجه‌ای؛ ناهید رحیمی