دوره و شماره: دوره 5، شماره 23، پاییز 1392، صفحه 2-63 
18. تخیل در روند منظرین

صفحه 53-55

خوان مانوئل پالرم سالازار