دوره و شماره: دوره 8، شماره 34، بهار 1395، صفحه 1-149 
2. باغ ایرانی دامپزشکی؛ نسخه دوم از باغ ایرانی برای زندگی امروز

صفحه 6-17

سید امیر منصوری؛ آرش زاهدان؛ محمود تیموری؛ آیدا آل هاشمی؛ شروین گودرزیان


15. وجوه شکل شهر

صفحه 143-149

حامد همدانی گلشن