دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1388 
11. باغی که بازار کفش شد

صفحه 40-42

محمدرضا مهربانی گلزار