دوره و شماره: دوره 2، شماره 10، شهریور 1389 
سخن نهاد

صفحه 24-25

علیرضا عندلیب