دوره و شماره: دوره 3، شماره 13، بهار 1390 
6. سمبولیسم و طراحی منظر

صفحه 30-35

علی‌اکبر تقوایی؛ هدا کاملى