دوره و شماره: دوره 7، شماره 32، مهر 1394 
مجسمه در میدان یا غار افلاطونی؟

صفحه 14-19

پدیده عادلوند؛ اشرف‌السادات موسوی لر


ارزیابی شتابزده از منظر شهر تهران

صفحه 40-42

فرزانه‌ السادات دهقان؛ پریچهر صابونچی