دوره و شماره: دوره 11، شماره 49، زمستان 1398 
7. وجه اشتراک ما در منظر چیست؟

صفحه 58-65

آگوستن برک؛ ترجمه: مریم السادات منصوری