باغ ایرانی به‌مثابۀ رسانه‌ای تعاملی

نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته معماری منظر، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران

2 عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده

فرهنگ و ارتباطات در روابط، هم‌زیست و در عمل تفکیک‌ناپذیرند. هر رفتار و عمل فرهنگی، رویدادی ارتباطی است و هر کنش ارتباطی، رویدادی فرهنگی محسوب می‌شود. رسانه دروازه‌ای است که از طریق آن فرهنگ به افراد منتقل می‌شود، زیرا محتوای رسانه یک عنصر فرهنگی به شمار می‌آید. امروزه دستیابی به درک کامل و همه‌جانبه از ارتباط رسانه و فرهنگ، بدون انجام پژوهش‌های چندفرهنگی و مطالعات بین‌رشته‌ای امکان‌پذیر نیست. رسانه‌ها جایگاه و فضای بسترسازی فرهنگی، تأمل و ژرف‌اندیشی دربارۀ اهمیت معنا و اندیشه‌ورزی با توجه به متن فرهنگی و ساحت اجتماعی قلمداد می‌شوند که به تقویت و بازسازی الگویی منسجم از معنا و تأسیس کانون ارزشی مبادرت می‌ورزند. باغ، این طبیعت اهلی‌شده، به‌مثابۀ منظر فرهنگی، حاصل یک تعامل پیچیدۀ تاریخی است که در بستر زمان شکل گرفته و همزمان از ارزش‌های زیبایی‌شناختی، متعالی و سودمندی برخوردار است و به واسطۀ ارزش‌های چندگانه‌اش کلیۀ حواس پنج‌گانه را درگیر می‌کند. در انتهای یک سر این تعامل، همواره «انسان» به‌عنوان موجودی اجتماعی که قادر به ساخت یک فرهنگ است قرار داشته و در سر دیگر این تعامل، هر آن چیزی است که انسان در دوران گوناگون با آن برخورد داشته است. در برخورد اول و اساسی او «طبیعت» قرار دارد. در برخوردهای بعدی، انسان با محیط پیرامونش ارتباط برقرار کرده و دستاورد این ارتباط یک فرهنگ ایجاد کرده است. لذا باغ ایرانی این پدیدۀ تاریخی، به‌مثابۀ رسانه‌ای است که علاوه بر آنچه در سنت و کالبد به آن اشاره شده دارای مضامینی است که با دنیای رسانۀ جدید  در ارتباط است و الگوهایی که در رسانه جهت انتقال مفاهیم وجود دارد، به شکلی خاص در وجود خود نهاده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Persian Garden as an Interactive Medium

نویسندگان [English]

  • Reihaneh Khorramrouei 1
  • Amin Mahan 2
1 Master of landscape Architecture, Faculty of Art, Tahran University, Iran
2 Department of Architecture Engineering, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran
چکیده [English]

Culture and communication are coexistent in relationships, and inseparable in practice. Every cultural behavior is a communicative event, and every communicative action is a cultural event. Media is the gateway through which culture is transmitted to individuals because media content is considered a cultural element. Today, it is not possible to achieve a complete and comprehensive understanding of the relationship between media and culture without conducting multicultural research and interdisciplinary studies. The media are regarded as the places for laying the cultural groundwork, and deep reflection about the importance of meaning and thinking given the cultural context and social realm, which strengthens and reconstructs a coherent model of meaning and establishes a value center. The garden, the domesticated nature, as a cultural landscape, is the result of a complex historical interaction that has formed over time and at the same time has aesthetic, transcendent and useful values, and through its multiple values engages all five senses. On the one side of this interaction is always "human" as a social being who is able to build a culture, and at the other end of the spectrum is everything that human has encountered at various times. His first encounter is "nature." In subsequent encounters, man has established a connection with his environment, and the achievement of this connection has created a culture. Therefore, the Persian Garden is a historical phenomenon as a medium that, in addition to what is mentioned in the tradition, has themes that are related to the world of new media and the patterns that exist in the media to convey concepts in a special way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media
  • Persian garden
  • culture
  • Cultural landscape