ویژگی های منظر چندعملکردی در باغ ایرانی (مطالعه موردی: میراث جهانی باغ اکبریه)

دوره 12، شماره 52، مهر 1399، صفحه 6-17

10.22034/manzar.2020.241872.2076

سامان فرزین؛ سیدمحمدرضا خلیل نژاد؛ سعیده مرادزاده میرزایی؛ علی زارعی


نگاه به شهر، از بالا یا از درون

دوره 2، شماره 12، بهمن 1389، صفحه 8-9

ناصر براتى


باغ بر بنیاد شاهنامه فردوسی

دوره 6، شماره 27، شهریور 1393، صفحه 8-13

احمد علی فرزین


نظرگاه

دوره 1، شماره 1، آبان 1388، صفحه 6-7


ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم

دوره 1، شماره 0، اسفند 1387، صفحه 6-6

انسیه قوام‌پور


مروری بر طرح پیاده‌سازی حاشیۀ رودخانۀ مانزانارس

دوره 3، ویژه نامه زندگی پیاده در شهر، اسفند 1390، صفحه 6-11

مهدى پرتار؛ عاطفه سریری


مکتب قهوه‌خانه و هنر عامیانه امروز

دوره 2، شماره 7، خرداد 1389، صفحه 7-7

گلناز کشاورز


دیوار باغ، حریم امن خیال

دوره 6، شماره 28، آذر 1393، صفحه 7-11

نیلوفر رضوی


توسعه فضاهاى جمعى، راهبرد منظرین شهر

دوره 2، شماره 11، آذر 1389، صفحه 8-11

فیلیپ روو


نگاهی به پروژه احیای دره فرحزاد

دوره 2، شماره 6، اردیبهشت 1389، صفحه 8-8

آیدا آل‌هاشمی


ریشه های باغ ایرانی

دوره 2، شماره 12، بهمن 1389، صفحه 10-15

عباس مسعودى


نقش رنگ در مفاهیم اجتماعی امروز

دوره 2، شماره 10، شهریور 1389، صفحه 10-13

حمید نوایی


بررسی تأثیر ضوابط شهرسازی بر شکل شهرتهران

دوره 2، شماره 9، مرداد 1389، صفحه 10-13

علیرضا بندرآباد


بررسی مبانی زیبایی‌شناسی در دیدگاه مولوی

دوره 2، شماره 8، تیر 1389، صفحه 10-13

مینا جلالیان