دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. نقش نحو فضا در تحلیل منظرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

10.22034/manzar.2021.252475.2098

صبا سلطان قرائی؛ سیدامیر منصوری؛ مریم سینگری


2. نحو منظر، سنجش منظر با شاخص منظرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

10.22034/manzar.2021.252511.2099

صبا سلطان قرائی؛ سید امیر منصوری؛ مریم سینگری


3. مشکیجه، گلی فراموش‌شده‌ در خانه‌ و باغ‌ ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1400

10.22034/manzar.2021.251505.2094

سارا شکوه؛ شهره جوادی؛ فرزانه السادات دهقان؛ ضیا حسین زاده؛ کیوان فرقانی


4. شناسایی عوامل مؤثر بر شادی با تمرکز بر ویژگی‌های مراکز چندمنظوره شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1400

10.22034/manzar.2021.299252.2145

شارین شیرمحمدیان؛ شادی عزیزی؛ وحید شالی امینی


5. اولویت راهکارهای بهسازی نما به منظور بهره‌وری انرژی در ساختمان‌های اداری موجود شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1400

10.22034/manzar.2021.312873.2163

سعاد صریحی؛ محسن فیضی؛ فاطمه مهدیزاه سراج