دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

نحو منظر، سنجش منظر با شاخص منظرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

10.22034/manzar.2021.252511.2099

صبا سلطان قرائی؛ سید امیر منصوری؛ مریم سینگری


تأثیر مؤلفه‌های غنای حسی در ایجاد دلبستگی به مکان، مقایسۀ تطبیقی بازارهای سنتی و مدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

10.22034/manzar.2022.317860.2167

سیده مریم مجتبوی؛ قاسم مطلبی؛ سید هادی قدوسی فر


واکاوی وجوه زیبایی شناسانه ی نمای مسکونی تهران از منظر معماری عصب محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/manzar.2022.317574.2169

صبا حسینی نسب؛ فاطمه مهدیزاده سراج؛ محمد علی خانمحمدی


جلفا؛ بازمانده‌ای از مفهوم محله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/manzar.2022.310354.2159

محمدرضا سرتیپی اصفهانی؛ نگین ثقفیان


بازشناسی مؤلفه‌های نظام بصری منظر شهری؛ عناصر و ارزش‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/manzar.2022.306979.2156

میترا کریمی؛ محمدرضا بمانیان؛ مجتبی انصاری؛ سید امیر منصوری


واکاوی مفهوم مناظر شهری مولد یکپارچه( CPULs) مرور نظام مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/manzar.2022.305694.2153

سپیده سنجری؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ مصطفی بهزادفر


قیاس و ارزیابی مبانی رابطة انسان و طبیعت در دو رویکرد اکولوژی و منظر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/manzar.2022.277940.2125

دلارام سبک رو؛ مرتضی همتی؛ حشمت الله متدین