دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالۀ پژوهشی

نحو منظر، سنجش منظر با شاخص منظرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1400

10.22034/manzar.2021.252511.2099

صبا سلطان قرائی؛ سید امیر منصوری؛ مریم سینگری


بازشناسی مؤلفه‌های نظام بصری منظر شهری؛ عناصر و ارزش‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/manzar.2022.306979.2156

میترا کریمی؛ محمدرضا بمانیان؛ مجتبی انصاری؛ سید امیر منصوری


ساختار و مبانی شکل‌گیری منظر بین‌فرهنگی در بستر ایران و عمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

10.22034/manzar.2022.342497.2193

پویا پروین؛ رضا سامه؛ مهدی زندیه


بازنمایی تصویری تحولات کالبدی سی و سه پل بر پایه ی تحلیل اسناد تاریخی و تصویری با تاکید بر مدل سازی نواقلی پل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

10.22034/manzar.2022.340576.2189

نیما ولی بیگ؛ نگار جهان گرد


مقایسه نقش دو رویکرد منظر و برنامه‌ریزی در ارتقا کیفیت سکونت در ایران با تکیه بر مسکن مهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

10.22034/manzar.2023.381389.2221

سینا ناصری؛ سید امیر منصوری؛ ناصر براتی