دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تبیین مولفه های موثر بر ادراک بصری در فضاهای تفرجگاه های کوهستانی مطالعه موردی: محور کلکچال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

غزاله شبانی؛ کیانوش سوزنچی؛ محمدحسین جوانمردی


2. چارتاقی، تداوم تقدس کوه در آیین‌ها، معماری و منظر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

بابک داریوش؛ آن اسگر؛ سیدامیر منصوری


3. بررسی کارکردهای کاروانسراهای ایرانی، با رویکردی منظرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

مهدی باصولی؛ سعیده درخش


4. ظرفیت‌های «منظر» در تحقق مفهوم «مشارکت» در طرح‌های شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

مریم مجیدی؛ سید امیر منصوری؛ ژاله صابرنژاد؛ ناصر براتی


5. خِرَد محیطی، دانش بومی و نقش عوامل اکولوژیک در برنامه‌ریزی و ساخت روستای کامو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

پریچهر صابونچی؛ حمیده ابرقویی فرد


6. خوانشی بر منظر خیابان‌های جنوب شرقی آسیا در قیاس با غرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1399

مریم لسان


7. مشارکت: مبنای طراحی فضاهای شهری چندعملکردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1399

عطیه غفوری