کلیدواژه‌ها = نقاشی
1. حال و هوای جنگ در آثار نقاشی؛ گزارش ایرج اسکندری از تجربه‎های خویش

دوره 8، شماره 34، بهار 1395، صفحه 126-135

فرزانه السادات دهقان؛ پریچهر صابونچی