کلیدواژه‌ها = برنامه‌ریزی شهری
3. نقدی بر اهداف طرح جامع جدید تهران

دوره 2، شماره 6، بهار 1389، صفحه 38-41

اسماعیل شیعه