کلیدواژه‌ها = روستا
1. بن‌مایه های محیطی و منظرین : انگیزه توسعۀ گردشگری روستایی

دوره 6، شماره 29، زمستان 1393، صفحه 40-45

رضا سامه؛ آسیه سامه


2. گردشگری و قابلیت های روستا

دوره 1، شماره 5، زمستان 1388، صفحه 76-78

رضا سامه