نویسنده = مرتضی قورچی
تعداد مقالات: 1
1. سخن مرکز: شهر خلاق

دوره 4، شماره 19، تابستان 1391، صفحه 66-66

مرتضی قورچی