نویسنده = سخنران : ناصر مشهدی‌زاده
تعداد مقالات: 1
1. شهر تاریخی : ساختارهای فرهنگی، تاریخی و طبیعی

دوره 6، شماره 27، تابستان 1393، صفحه 34-35

سخنران : ناصر مشهدی‌زاده؛ گزارش : ریحانه مطلبی