نویسنده = سایما خواجه ای
تعداد مقالات: 1
1. چهارچوبی برای احیای محله : شش ترکیب از چهار مؤلفه

دوره 6، شماره 27، تابستان 1393، صفحه 68-74

عاطفه امیدخواه؛ سایما خواجه ای