نویسنده = محمدحسین عسکرزاده
تعداد مقالات: 2
1. خبر

دوره 1، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 4-5

مریم دبیری؛ محمدحسین عسکرزاده؛ سوده حکمت


2. مرکز شهرى تى سو کوبا

دوره 1، شماره 0، زمستان 1387، صفحه 46-48

محمدحسین عسکرزاده