نویسنده = گزارش : زهره شیرازی
تعداد مقالات: 4
1. فرخ صبوری : سمفونی ایران و چین در باغ

دوره 4، شماره 20، پاییز 1391، صفحه 30-31

گزارش : زهره شیرازی


3. پروژه احیاى خیابان شانزه لیزه

دوره 3، ویژه نامه زندگی پیاده در شهر، زمستان 1390، صفحه 50-55

زهره شیرازى