نویسنده = سروین الهى
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابى طرح پیاده‌راه پانزده خرداد تهران

دوره 3، ویژه نامه زندگی پیاده در شهر، زمستان 1390، صفحه 74-79

سروین الهى؛ سحر اردانه


2. گذر از فرهنگ به پارکینگ؛ بررسی طرح پیاده‌راه خیابان صبا

دوره 3، شماره 15، تابستان 1390، صفحه 72-79

رسول رفعت؛ سروین الهی