نویسنده = کیانوش ذاکرحقیقی
2. حمل و نقل عمومی انطباقی

دوره 2، شماره 8، تابستان 1389، صفحه 25-27

کیانوش ذاکرحقیقی